UWAGA!!!
Podtrzymujemy nasze zaproszenie do udziału w rekolekcjach Lectio divina w terminie 6 – 14 sierpnia br., z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych.

Korzystamy głównie z wytycznych dla hoteli, pensjonatów i innych obiektów. Wysyłając czy potwierdzając swoje zgłoszenie należy wyrazić zgodę na aktualne wymagania związane z trwającym stanem epidemii. 

Osoba zgłaszająca się do nas na rekolekcje czy sesje powinna spełniać następujące warunki bezpieczeństwa sanitarnego: 

1. Jest zdrowa i nie posiada objawów zakażenia koronawirusem; 

2. Nie jest pracownikiem zaangażowanym w środowiskach podwyższonego ryzyka zakażenia (praca w szpitalu zakaźnym i wśród osób z podejrzeniem koronawirusa); 

3. Nie jest w tym czasie objęta przepisaną prawem kwarantanną; 

4. Nie miała i nie ma aktualnie kontaktu z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem (chyba, że po stwierdzonym kontakcie odbyła przepisaną prawem kwarantannę); 

5. Nie przebywa obecnie poza granicami Polski, chyba, że w dwustronnej umowie Polski i danego Państwa taka możliwość istnieje bez obowiązku odbywania kwarantanny po rekolekcjach; 

6. Zaopatrzona jest w przepisane środki prewencyjne na okres trwania rekolekcji: obowiązkowo maseczki, zalecane także rękawiczki i własny pojemniczek ze środkiem dezynfekującym na bazie alkoholu o stężeniu minimum 60%;

7. Zgadza się na prewencyjne mierzenie temperatury, jeśli prowadzący rekolekcje uznają to za potrzebne; 

8. W razie pojawienia się przed rekolekcjami symptomów chorobowych lub innych przeszkód losowych prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas, tak, aby ze zwolnionego miejsca mogła skorzystać inna osoba oczekująca na przyjęcie. Takie powiadomienie jest bardzo ważne, ponieważ liczba miejsc w WSD w Elblągu, gdzie normalnie mogliśmy przyjąć do 40 osób zostaje ograniczona do 20. 

W czasie rekolekcji będziemy kierować się następującymi zasadami, które uczestnicy mają w pełni respektować: 

1. Ze względu na ograniczenia prewencyjne będziemy przyjmowali uczestników w mniejszej niż zwykle liczbie – stosownie do tego, na co pozwalają aktualne wytyczne; 

2. Na teren Seminarium wstępują jedynie uczestnicy rekolekcji. Osoby trzecie, które towarzyszyły uczestnikom w podróży i w dotarciu na rekolekcje nie wstępują do budynku WSD; 

3. Pokoje będą przygotowane na przyjęcie uczestników zgodnie z obowiązującymi zasadami sanitarnymi; 

4. Przed wejściem do pomieszczeń wspólnego przebywania będą umieszczone dozowniki ze środkami dezynfekującymi; 

5. Miejsca wspólnego przebywania i użytkowania będą regularnie dezynfekowane a pomieszczenia wietrzone; 

6. Przez cały czas trwania rekolekcji lub sesji od momentu przybycia do ich zakończenia nie będzie możliwości wychodzenia poza teren WSD; 

7. Pogorszenie się stanu zdrowia uczestnika będzie skutkować niemożliwością kontynuowania rekolekcji lub sesji.

Zakwaterowanie i posiłki: 

1. Osoby będą zakwaterowane zasadniczo w pokojach 1.osobowych. 

2. Możliwość zamieszkania w pokoju 2.osobowym (maksymalna opcja) dla osób, które należą do tej samej rodziny, wspólnoty zakonnej, seminarium duchownego czyli przyjeżdżają do nas z tego samego domu, w którym na co dzień mieszkają; ostateczna decyzja dotycząca zakwaterowania należy do organizatorów rekolekcji i sesji; 

3. Posiłki będą podawane według wytycznych prewencyjnych. 

Przebywanie uczestników rekolekcji na terenie WSD

1. Przed wejściem do miejsc wspólnego przebywania dezynfekujemy ręce a w pomieszczeniu zachowujemy odstęp określony przepisami; 

2. Uczestnicy będą korzystali z łazienek i toalet znajdujących się w pokojach, w których są zakwaterowani;

3. Uczestnicy będą używali maseczki (lub apaszki) zgodnie z zasadami prewencyjnymi. 

Ofiara za rekolekcje: 

1. pokój 1.osobowy z łazienką – 550 zł. 

2. pokój 2.osobowy z łazienką – 500 zł. (od osoby) 

3. dodatkowa ofiara związana z zapewnieniem środków prewencyjnych – 20 zł. 

4. składnie ofiary można realizować także przelewem przed przyjazdem na rekolekcje na konto CNE: Bank PeKao S.A., ul. Stary Rynek 18a, 82-300 Elbląg, nr konta: 37 1240 2265 1111 0010 7112 5533.

Uwaga! 

Zgłoszenie na rekolekcje wysyłane do nas przed epidemią i nie odwołane w międzyczasie, a także zgłoszenia nadsyłane obecnie, traktujemy jako równoczesne wyrażenie zgody na przestrzeganie przedstawionych wyżej warunków pobytu na rekolekcjach oraz jako akceptację wytycznych prewencyjnych i zasad sanitarnych wymaganych prawem. 

Jak tylko pojawiać się będą kolejne zmiany związane z sytuacją epidemii i mające związek z naszymi rekolekcjami, będziemy na bieżąco modyfikować ograniczenia prewencyjne i zasady sanitarne zgodnie z nowymi wytycznymi. 

Drodzy! Przyjmijmy z pokorą i w postawie ewangelicznego posłuszeństwa nakazane nam ograniczenia prewencyjne. Związane z nimi uciążliwości podejmijmy w duchu wiary i umartwienia oraz w intencji owocnego przeżycia rekolekcji. Przede wszystkim zaś ucieszmy się tym, że, choć powoli i z pewnymi ostrożnościami, mamy możliwość przeżycia rekolekcji organizowanych przez Centrum. 
Etap I – Rekolekcje ze św. Markiem

Etap III – Rekolekcje ze św. Łukaszem

Etap IV – Rekolekcje ze św. Janem

Centrum Nowej Ewangelizacji w Elblągu, zaprasza na rekolekcje Lectio divina z indywidualnym towarzyszeniem według programu opracowanego przez Centrum Formacji Duchowej Księży Salwatorianów w Krakowie. W roku 2020 w dniach od 6 do 14 sierpnia proponujemy 3 etapy podstawowe i pogłębienie:

Dla rozpoczynających swą drogę z Lectio divina:

Etap I – Rekolekcje ze św. Markiem

Etap III – rekolekcje ze św. Łukaszem

Etap IV – Rekolekcje ze św. Janem.

Dla tych, którzy ukończyli już etapy według Ewangelii proponujemy w tym roku jako pogłębienie rekolekcje z umiłowanym Uczniem na podstawie Ewangelii według św. Jana.

Wszystkim uczestnikom zapewniamy indywidualne towarzyszenie duchowe; zakwaterowanie w dwu- i trzyosobowych pokojach oraz wyżywienie w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu.

Aby zgłosić się na rekolekcje, trzeba pobrać formularz zgłoszeniowy ze strony http://www.wsdelblag.pl/lectiodivina/, wydrukować i wypełnić go, a następnie wysłać tradycyjną pocztą na adres Centrum Nowej Ewangelizacji w Elblągu, ul. Robotnicza 29, 82-300 Elbląg, dołączając kopertę ze znaczkiem, zaadresowaną do siebie, ponieważ prześlemy informację o przyjęciu na rekolekcje. Można też zapisać się drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy:

Zgłoszenia tutaj: https://forms.gle/JWpXvtugQ3ekCBz8A

Na rekolekcje trzeba zabrać ze sobą Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu oraz notatnik i długopis.

W WSD w Elblągu możemy przyjąć 20 osób.

Ofiara na pokrycie kosztów rekolekcji wynosi w przypadku pokoju jednoosobowego 570,- zł., a dwuosobowego – 520,- zł. 

Zapraszamy do udziału!